14-1- کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا در ارتباط با آن ازجمله در خصوص انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن ابتدا از طریق مذاکره طرفین حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم انجام مذاکرات، و یا عدم حصول نتیجه ظرف یک‌ماه پس از بروز اختلاف، هر یک از طرفین ‌می‌توانند اختلاف را به مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ارجاع نمایند که مطابق آئین داوری آن مرکز به‌صورت قطعی و لازم‌الاجراء حل و فصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقت‌نامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هرحال لازم الاجراء است.